Σε ύφεση η φωτια στο κάστρο της Μονεμβασιάς (photo)24 Ιουλίου 2017 · Ώρα δημοσίευσης: 7:49 πμ · Τελευταία τροποποίηση: 3:52 μμ
ÐõñêáãéÜ îÝóðáóå áñãÜ ôï áðüãåõìá óôïí âñÜ÷ï ðïõ âñßóêåôáé ôï êÜóôñï ôçò ÌïíåìâáóéÜò.Ðñüò ôï ðáñüí äåí áðåéëåß ôïí ïéêéóìü ìÝóá óôï êÜóôñï.Ãßíïíôáé ðñïóðÜèåéåò êáôÜóâåóçò ìüíï ðåæÞ,êáèþò ëüãù ôçò þñáò äåí ðåôïýí åíáÝñéá ðõñïóâåóôéêÜ ìÝóá.Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ç ðõñêáãé´îÝóðáóå áðü âåããáëéêü,ðïõ åêôïîåýôçêå êáôÜ ëÜèïò,êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôùí åêäçëþóåùí ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÌïíåìâáóéÜò êáé ôï êÜøéìï ôçò ÔïõñêéêÞò ãáëÝñáò,ÊõñéáêÞ 23 Éïõëßïõ 2017 (EUROKINISSI/ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)


Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, σε δύσβατο σημείο, πάνω από το κάστρο της Μονεμβασιάς, στη Λακωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο της φωτιάς εξακολουθεί να επιχειρεί πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να κατασβέσει πλήρως τη φωτιά.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 29 πυροσβέστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα στο μέτωπο της φωτιάς, ενώ προμηθεύονταν νερό από έξι πυροσβεστικά οχήματα που κατάφεραν να προσεγγίσουν όσο ήταν δυνατόν  το μέτωπο, όπου υπάρχει οδική πρόσβαση.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης, «τα πράγματα πάνε καλά με την φωτιά και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές».Στην περιοχή διεξάγονταν διήμεροι εορτασμοί για την επέτειο της απελευθέρωσης της Μονεμβασιάς και έπεφταν πυροτεχνήματα.

Η Άνω Πόλη στη Μονεμβασιά φλέγεται, αντί για εορτασμός καταστροφή…

Geplaatst door ΛΑΚΩΝΙΑ (e-Lakonia) op zondag 23 juli 2017