Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα και στην Αττική – 34 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

5
ÐõñïóâÝóôåò ðñïóðáèïýí íá óâÞóïõí öùôéÜ, åíþ áåñïóêÜöïò êÜíåé ñßøåéò íåñïý óôï Ðáíüñáìá Êå÷ñéþí üðïõ ç öùôéÜ Ýöôáóå óôïí ïéêéóìü êáé áðåéëÞèçêáí óðßôéá, ôï ÓÜââáôï 18 Áõãïýóôïõ 2012. Ï Íïìüò Êïñéíèßáò áðåéëÞèçêå óÞìåñá áðü ôÝóóåñéò ðõñêáãéÝò:óôïí Áãéï ×áñÜëáìðï Êáëáìáêßïõ, óôï Êïýôóé ÍåìÝáò, óôï Ðáíüñáìá Êå÷ñéþí êáé óôç ÖáíåñùìÝíç ×éëéïìïäßïõ üðïõ êáé âñÝèçêå åìðñçóôéêüò ìç÷áíéóìüò áðü åèåëïíôÝò ðõñïóâÝóôåò ïé ïðïßïé ôïí ðáñÝäùóáí óôï Áíáêñéôéêü ôìÞìá ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò Êïñéíèßáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος (Δείκτης 3) για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Χανίων, Ρεθύμνης, Κυκλάδων, καθώς και για τη Λέσβο, τη Χίο, την Ικαρία και τα Κύθηρα.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική 36 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα, το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι περισσότερες από αυτές τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο στο αρχικό στάδιο.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες πυρκαγιές η κατάσταση έχει ως εξής:

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αργάσι Ζακύνθου, την περασμένη περασμένη Παρασκευή, είναι σε ύφεση και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον πλήρη έλεγχο της.
Στην περιοχή Ανατολή Ιεράπετρας Κρήτης, η πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο, είναι υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της.

Επίσης, υπό μερικό έλεγχο είναι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στην περιοχή Διμηνίου του δήμου Βόλου και στα Βενεργιάνικα Κυθήρων.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ακόμη, υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν αμέσως τον αριθμό 199 και να απομακρύνονται έγκαιρα σε περίπτωση φωτιάς, εάν δεν μπορούν να βοηθήσουν στην καταστολή της για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για να μην παρεμποδίζουν το έργο της Πυροσβεστικής.