Ολοκλήρωση και λειτουργία Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη διαχείριση Νερού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

3

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην δεξαμενή νερού του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ στο Αντλιοστάσιο Τσιβαρά του Δήμου Αποκορώνου για την οδήγηση και λειτουργία νέων ηλεκτροκίνητων αντλιών άντλησης νερού μέσω ηλιακής ενέργειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 558.906,05 € και φορέα διαχείρισης το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) με απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη συνακόλουθη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου.

Αξίζει να τονιστεί ότι εκτός από την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για τον ΟΑΚ Α.Ε. το συγκεκριμένο έργο είναι το μοναδικό και το πρώτο που έχει υλοποιηθεί σε αντλιοστάσιο στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

• Φ/Β Πλαίσια: Προμήθεια και εγκατάσταση φ/β πλαισίων τεχνολογίας κρυσταλλικού πυριτίου.

• Βάσεις Στήριξης Φ/Β πλαισίων: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών βάσεων στήριξης των Φ/Β πλαισίων.

• Καλωδιώσεις / Πίνακες: Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (απαιτούμενες καλωδιώσεις DC για τη σύνδεση των φ/β πλαισίων με inverter και AC για τη σύνδεση των inverter με τις αντλίες, απαιτούμενοι ηλεκτρικοί πίνακες προστασίας και ελέγχου, κλπ).

• Inverter/ Drive: Προμήθεια και εγκατάσταση νέων κατάλληλων Inverter / Drives. Οι Inverter συνδυάζουν την τεχνολογία των SolarInverters για τη μετατροπή της DC τάσης σε AC, και τη τεχνολογία των Drives ηλεκτρικών κινητήρων σε μία συσκευή. Άρα οι Inverter που θα εγκατασταθούν θα μετατρέπουν την DC ενέργεια σε AC και ταυτόχρονα θα οδηγούν τους κινητήρες των αντλιών.

• Αντλίες: Προμήθεια και εγκατάσταση νέων αντλιών. Οι νέες αντλίες θα είναι υψηλής απόδοσης ΙΕ3.

• Συστήματα Ελέγχου: Προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων συστημάτων ελέγχου για την παράλληλη λειτουργία των νέων αντλιών σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες.

• Τεχνικές Εργασίες: Εγκατάσταση του μεταλλικού στεγάστρου και επικάλυψη της δεξαμενής, τοποθέτηση των βάσεων στήριξης των φ/β πλαισίων, τοποθέτηση των φ/β πλαισίων, των απαιτούμενων καλωδιώσεων DC, των οδεύσεων των καλωδίων από τα φ/β στους Inverter, εγκατάσταση και τη στήριξη των Inverter, εγκατάσταση των νέων αντλιών, υδραυλικές εργασίες σύνδεσης των νέων αντλιών στις υφιστάμενες σωληνώσεις, λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες, εγκατάσταση των μετρητικών συστημάτων, εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου.

• Μεταλλικό Στέγαστρο Δεξαμενής: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μεταλλικού στατικού φορέα για την κάλυψη της δεξαμενής και την τοποθέτηση των φ/β πλαισίων.

Ο Μετρητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

• Μέτρηση Μετεωρολογικών Δεδομένων στο αντλιοστάσιο

• Μέτρηση Ηλεκτρικών Μεγεθών ΑC και DC κυκλωμάτων

• Μέτρηση υδραυλικών μεγεθών ανά αντλία και ανά αντλιοστάσιο συνολικά

• Μέτρηση Στάθμης Δεξαμενής του αντλιοστασίου
Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τις 190 MWh/έτος και η αντίστοιχη αποφυγή εκπομπών CO2 τους 144 τόνους/έτος.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΚ Α.Ε. (www.oakae.gr)