Οι ΑΝΕΛ διαψεύδουν τις φήμες ότι ο Πάνος Καμμένος θα ζητήσει δημοψήφισμα για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ

3
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò åðéóêÝöèçêå åí üøåé ôùí åïñôþí ôéò ìïíÜäåò ôçò ÅËÄÕÊ óôçí Êýðñï, üðïõ óõíïìßëçóå ìå ôá óôåëÝ÷ç êáé ôïõò óôñáôéþôåò êáé ôïõò åõ÷Þèçêå ãéá ôéò ãéïñôÝò. ÐáñáóêåõÞ 15 Äåêåìâñßïõ 2017. Åðßóçò, ï õðïõñãüò óõíáíôÞèçêå ìå ôïí õðïõñãü ¢ìõíáò ôçò Êýðñïõ ×ñéóôüöïñï ÖùêáÀäç. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÕÐÅÈÁ /STR

Πηγές των ΑΝΕΛ αναφερόμενες σε πληροφορίες που μεταδόθηκαν σήμερα Σάββατο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, σύμφωνα με τις οποίες ο Πάνος Καμμένος θα ζητήσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, δήλωσαν ότι «οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας, έχουμε εκφράσει την εμπιστοσύνη μας στον υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Κοτζιά και δεν προκαταλαμβάνουμε οτιδήποτε πριν τελειώσει η διαπραγμάτευση».