Κουρουμπλής για τη ρύπανση στη Σαλαμίνα: Δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διαρροής από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο

1
Åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç óôçí ÅðéôñïðÞ Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Äéêáéïóýíçò, ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí êáé ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò "ÁíáëïãéêÞ Åêðñïóþðçóç ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí, äéåýñõíóç ôïõ äéêáéþìáôïò åêëÝãåéí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò ðåñß åêëïãÞò âïõëåõôþí", ôçí ÐÝìðôç 7 Éïõëßïõ 2016.

Μέσα στην ημέρα θα αρχίσει η απάντληση των καυσίμων από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο «ΑΓ.ΖΩΝΗ ΙΙ» στον Σαρωνικό, τόνισε σήμερα σε συνέντευξή του στο «Real fm», ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλής, διαβεβαιώνοντας παράλληλα, ότι από το δεξαμενόπλοιο που το μεσημέρι θα έχει πλήρως στεγανοποιηθεί, δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διαρροής, καθώς τα πετρελαιοειδή που διέφυγαν ήταν αυτά που διέφυγαν κατά την ώρα της βύθισης.

Ο υπουργός δήλωσε, ότι αμέσως μετά τη βύθιση έγιναν ενέργειες για να αναλάβουν δύο εταιρίες απορρύπανσης στο σημείο, ενώ είπε ότι γίνεται έρευνα για την υπόθεση γιατί υπάρχουν ερωτήματα και θα πρέπει να απαντηθούν.

«Έχουν δοθεί οι απαραίτητες εντολές και οδηγίες από την πρώτη στιγμή και η πρώτη προσπάθεια που έγινε ήταν να στεγανοποιηθεί αμέσως το πλοίο που βυθίστηκε. Έχουμε πετύχει τη στεγανοποίηση στο 95% και πριν από το μεσημέρι το ναυάγιο θα έχει πλήρως στεγανοποιηθεί. Το απόγευμα θα αρχίσει η απάντληση του πετρελαίου. Έχει 3200 τόνους αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω διαρροή», υποστήριξε ο υπουργός.

Ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως «αυτό που έφυγε, έφυγε την ώρα που βυθιζόταν. Έγιναν αμέσως ενέργειες για να αναλάβουν δύο εταιρίες απορρύπανσης. Έχουν γίνει οι απαραίτητες κινητοποιήσεις. Έχει πάει ήδη ο ΓΓ Ναυτιλίας ο κ. Καλαματιανός στην περιοχή, ενώ αμέσως έδωσα εντολή να σπεύσει επί τόπου και ο Αρχηγός του Λιμενικού, ο οποίος και πήγε. Γίνεται έρευνα για την υπόθεση γιατί υπάρχουν πάντα ερωτήματα και πρέπει να απαντηθούν όλα».