Η Βουλή θα συμμετάσχει στη δημιουργία μόνιμου μνημιακού χώρου στο Άουσβιτς18 Ιανουαρίου 2018 · Ώρα δημοσίευσης: 9:27 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 9:27 μμ
ÅéäéêÞ óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò, ôçí ÔåôÜñôç, 27 Éáíïõáñßïõ 2016, ãéá íá ôéìçèåß ç ÇìÝñá ÌíÞìçò ôùí ÅëëÞíùí Åâñáßùí Ìáñôýñùí êáé Çñþùí ôïõ Ïëïêáõôþìáôïò. Ç 27ç Éáíïõáñßïõ êáèéåñþèçêå –ìå ïìüöùíç áðüöáóç ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2004– ùò çìÝñá ìíÞìçò êáé ôéìÞò ãéá ôïõò ¸ëëçíåò Åâñáßïõò ðïõ Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò óôá íáæéóôéêÜ óôñáôüðåäá óõãêÝíôñùóçò, áëëÜ êáé ãéá üóïõò ìå èÜññïò êáé áõôáðÜñíçóç Ýóùóáí óõìðïëßôåò ôïõò áðü âÝâáéï èÜíáôï. Ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ, óôéò 2 Íïåìâñßïõ 2005, ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ÇíùìÝíùí Åèíþí áðïöÜóéóå íá áíáêçñýîåé ôçí 27ç Éáíïõáñßïõ ùò ÄéåèíÞ ÇìÝñá ÌíÞìçò ãéá ôá èýìáôá ôïõ Ïëïêáõôþìáôïò. Óôçí åéäéêÞ óõíåäñßáóç ôçò ÂïõëÞò, ôéìþìåíá ðñüóùðá Þôáí ïé ¸ëëçíåò Åâñáßïé åðéæþíôåò ôïõ Ïëïêáõôþìáôïò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)


Σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργιου Πηλιχού «Άουσβιτς: Έλληνες- Αριθμός Μελλοθανάτων» που οργάνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρέστη σήμερα ο ΠτΒ κ. Νικόλαος Βούτσης.

Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Ν. Βούτσης ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι η Βουλή των Ελλήνων θα συμμετάσχει στη δημιουργία μόνιμου μνημιακού χώρου στο Άουσβιτς.

«Η Βουλή, είπε ο ΠτΒ, θα αναλάβει την πλήρη κάλυψη του κόστους για την δημιουργία ενός μουσείου μέσα στον χώρο του Άουσβιτς, ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα υπάρχει αυτός ο χώρος μνήμης για όσους μαρτύρησαν εκεί».