Μουζάλας: «Έρευνα για τις επαναπροωθήσεις τούρκων πολιτών»20 Ιουνίου 2017 · Ώρα δημοσίευσης: 1:46 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 12:26 πμ
ÁÈÇÍÁ-ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý Åóùôåñéêþí êáé ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò áñìüäéï ãéá èÝìáôá ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò ÃéÜííç ÌïõæÜëá, åêðñïóþðùí ôçò Õðçñåóßáò Áóýëïõ, ôçò ¾ðáôçò Áñìïóôåßáò ôïõ ÏÇÅ ãéá ôïõò Ðñüóöõãåò (UNHCR) êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò Õðçñåóßáò ÕðïóôÞñéîçò ãéá ôï ¶óõëï (EASO), ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò äéáäéêáóßáò ðñïêáôáãñáöÞò.(EUROKINISSI-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)


«Γίνεται έρευνα με σκοπό να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό έγιναν επαναπροωθήσεις στην Τουρκία Τούρκων πολιτών αιτούντων άσυλο, δήλωσε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, σε συνέντευξή του στο Ραδιόφωνο 24/7.

Ο κ. Μουζάλας δήλωσε την αντίθεσή του με τις επαναπροωθήσεις και τόνισε ότι πρόκειται για παράνομη πράξη που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο υπουργός επισήμανε ότι «η προσφυγική κρίση μας βρήκε απροετοίμαστους, τόσο εμάς, όσο και την Ευρώπη» και εκτίμησε πως η Ελλάδα θα έπρεπε να διαθέτει υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εδώ και 15 χρόνια».

Κλείνοντας, ανέφερε πως η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαδρόμους και να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός στην πρώτη χώρα που θα εξετάζει τις αιτήσεις για άσυλο και όσα χρειάζεται ώστε ο καθένας να παίρνει το δρόμο του.