«Πονοκεφαλιάζει» για δυο θέσεις ο Σκίμπε9 Ιουνίου 2017 · Ώρα δημοσίευσης: 3:55 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 6:47 μμ
Ï Ìßêáåë Óêßìðå ðñïðïíçôÞò ôçò åèíéêÞò ïìÜäáò ðïäïóöáßñïõ ðáñáêïëïõèåß êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ áãþíá ãéá ôçí 11ç áãùíéóôéêÞ ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò Super League, ìåôáîý ôùí ïìÜäùí ôïõ Áôñüìçôïõ êáé ôïõ Ðáíéþíéïõ, óôï Äçìïôéêü ãÞðåäï ôïõ Ðåñéóôåñßïõ. ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2017. Ï áãþíáò Ýëçîå ìå óêïñ 1-2. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÓÐÕÑÏÓ ×ÏÑ×ÏÕÌÐÁÓ


Η θέση του αριστερού μπακ και αυτή του αμυντικού χαφ «πονοκεφαλιάζει» τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Μίχαελ Σκίμπε ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βοσνία.

Αναφορικά με τη θέση του αριστερού μπακ, ο Τζαβέλλας δεν βρίσκεται στην διάθεση του Γερμανού τεχνικού με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πειραματίζεται για την συγκεκριμένη θέση και να αμφιταλαντεύεται αναφορικά με τον παίκτη που θα ξεκινήσει στη αρχική 11άδα.

Οι υποψήφιοι πάντως είναι δύο και πρόκειται για τους Κώστα Σταφυλίδη και Παναγιώτη Ρέτσο. Ο Σκίμπε ξέρει πως κάθε μια από αυτές τις δυο επιλογές έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά: ο Σταφυλίδης είναι σε θέση να προωθείται και να βοηθάει στην ανάπτυξη της ομάδας, ο Ρέτσος μπορεί να γίνεται τρίτος στόπερ όταν η Εθνική αμύνεται και ο Σκίμπε «ζυγίζει» στο κεφάλι του τις δυο επιλογές με βάση αυτά τα δεδομένα.

«Μάχη» για μια θέση στην 11άδα γίνεται και ανάμεσα στον Ζέκα και τον Μανιάτη καθώς οι δύο παίκτες διεκδικούν την θέση του αμυντικού χαφ δίπλα από τον Αλέξανδρο Τζιόλη με τον Ζέκα πάντως να έχει προβάδισμα.