Βαρεμένος: «Δεν αποκλείεται να ληφθούν και νέα μέτρα» (Vid)10 Ιουνίου 2017 · Ώρα δημοσίευσης: 1:26 μμ · Τελευταία τροποποίηση: 3:49 μμ
Ï áíôéðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò êáé âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ãéþñãïò ÂáñåìÝíïò ðñïåäñåýåé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò åðß ôùí Ðñïãñáììáôéêþí Äçëþóåùí ôçò ÊõâåñíÞóåùò óôç ÂïõëÞ, ÔåôÜñôç 7 Ïêôùâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé êáé óÞìåñá ç áíÜãíùóç ôùí ðñïãñáììáôéêþí äçëþóåùí ôçò êõâÝñíçóçò, ìå ôïðïèåôÞóåéò õðïõñãþí êáé âïõëåõôþí, ìåôÜ ôç ðñï÷èåóéíÞ åíáñêôÞñéá ïìéëßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþíåôáé ôá ìåóÜíõ÷ôá, ïðüôå ç êõâÝñíçóç ëáìâÜíåé øÞöï åìðéóôïóýíçò ìå öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ


Κανονικά η κυβέρνηση θα έπρεπε να πει πως «ψηφίσαμε ό,τι ψηφίσαμε» αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα ισχύσει και κάτι τέτοιο! Αυτό ομολόγησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Κανονικά θα έπρεπε να πούμε ψηφίσαμε ό,τι ψηφίσαμε, γεια σας, όμως έπρεπε να αφαιρεθεί κάθε πρόσχημα. Ακόμη και με ελάφρυνση χρέους η Ελλάδα δεν θα πάψει να είναι μια υπερχρεωμένη χώρα» είπε ο Γιώργος Βαρεμένος μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Σε ερώτημα αναφορικά με το αν μπορεί να δεσμευθεί πως δεν θα επιβληθούν νέα μέτρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Δεν ξέρω,με βεβαιότητα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα».

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κύρτσος επισήμανε: «Δικό μας είναι το πρόβλημα της υπερχρέωσης και της οικονομικής λύσης, μόνοι μας θα το λύσουμε. Αν περιμένουμε τελευταία στιγμή να νομοθετούμε μέτρα είμαστε καταδικασμένοι».